Dua

Ayat e Shahadat in Hindi – आयते शहादत

Ayat e Shahadat in Hindi

Ayat e Shahadat in Hindi: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहिदल्लाहु अन्नहू ला-इला–ह इल्ला हु-व वल मलाइ-कतु व ऊलुल इल्मि काइमन बिलकिस्ति ला-इला–ह इल्ला हुवल अजीजुल हकीम । इन्नद्दी-न इन्दल्लाहिल इस्लामु वमख़-त-ल-फ़ल्लज़ी-न ऊतुल किता-ब इल्ला मिम बअदि मा जा-अहुमुल इल्मु बग़यम बैनाहुम व मंय्यकफुर बि-आयातिल्लाहि इन्नाल्ला-ह सरिउल हिसाब।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *