Surah

4 Qul In Hindi, Surah Qulul, Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, Surah Falaq,

4 Qul In Hindi 

बिस्मिल्ला-हिर्रहमा-निर्रहीम (Surah Qul In Hindi)

कुल होवल्लाहो आहद
अल्लाह हुससमद
लम यालिद
वलम यू लद
वलम या कुन ला हु कोफोवन आहद

बिस्मिल्ला-हिर्रहमा-निर्रहीम (Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun)

कुल या अय्युहल काफिरूना
ला अ’बोदो माता’अ बोदोना
वला अन्तुम आबेदोना मा’अ बोद
वला अना आबेदुम मा आबादतुम
वला अन्तुम आबिदूना मा आबोद
लकुम दीनोकुम वलिया दीन

Surah Fatiha In Hindi

बिस्मिल्ला-हिर्रहमा-निर्रहीम (Surah Falaq In Hindi)

कुलआ’ओज़ो बेरब्बिल-फालाके
मिन शररे मा खलक
वामिन शररे ग़ासेकिन एज़ा वकब
वा मिन शर-रिन नफ्फासाते फिल-ओ कद
वा मिन शररे हसेदिन एज़ा हसद

बिस्मिल्ला-हिर्रहमा-निर्रहीम (Surah Naas In Hindi)

कुल आओज़े बेरब्बिन-नासे
मलेकिन-नासे
अलेहिन-नासे
मिन शर्रिल-वस् वासिल-खान्नास
अल लज़ी योवसवेसो फी सोदूरे-नासे
मिनल जिन्नाते वननास

4 Qul In Hindi (Visit Here)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *