DuaZiarat

Ziyarat e Ashura Ke Baad Ki Dua: Dua e Alqama, Dua e Safwan in Hindi

Ziyarat e Ashura Ke Baad Ki Dua: या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या मुइबा दवातील मुज्तर्रीना या काशीफा करबिल मकरूबीना या गियासल मुस्तागीसीना या सरीखल मुस्तासीरखिन वा या मन हुवा अकराबू इल्लिया मिन हबिल वरीदी वा या मन यहूलु हयनल मारी वा कल्बीही वा या मन हुवा बिल मंजारिल आला वा बिल यूफिकुल मुबीनी वा या मन हुवर्रहमानुर – रहीमु अलल अर्शिस्तावा वा या मन या लामू ख़ा – इंतल अयुनिल वा मा तुखफिसुदूर वा या मन ला यख़फा अलायही खाफियातुन या मन ला तश्तबीहु अलायहिल अस्वातु वा या मन ला तुगहाति‌‌युल हैसियत वा या मन ला युबरीमुहो इलाहुल मुलहीना या मुद्रिका कुल्ली फौतिन वा या आइम्मी अ कुली शमलीन वा या बारी – अन्नूफूसी बा’दलमौती या मन हुवा कुल्ला यौमीन फि श-नीन या काजियाल हाइयाती या मुनफ्फिसल कुरुबाती या मु’तियासू आलाती या वालियार्रगाबती या काफिया’मुहिम्माती या मन यक्ति मिन किल्ली शाई-इन वा ला याकफी मिंहु शायुन फिससमावाती वल अर्जी आ-अलुका बी हक्की मोहम्मदीन खातिमी नबीय्यीना वा आलिइन अम्मीरिल मू-मिनीना वा बि हक्की फातेमता-बिनती नबीय्यिका वा बि हक्की हसनी वल हुसैनी फा इन्नी बिहिम अतावज्जाहु इलायका फि मकामी हाजा वा बिहीम अतास्लु वा बिहीम अताशफ़ा–ऊ इलाएका वा बिहाकेहिम अस – अलुका वा उकसीमु या अज़ीमू आयेका वा बिशा-श-निल्लजी लहूम इंदका वा बिल्कदरी”अजी’हुम’ इंदका वा बिल्लजी फजलताहुम‘अल्ल‘ आलामीना वा बि इस्मिकल – लज़ी जातहो इंदाहुम वा बिही खस्सतहुम दूनल आलामीन वा बिही अबंताहुम वा अबंताफजलहुम मीन फजलिल आलामीना हत्ता फाका फजलहुम फजलल आलामीना जमीअन असौका अन तुसल्लिया आला मोहम्मदिन वा आले मोहम्मदिन वा अन तकशिफा अन्नी गम्मे वा हम्मी वा कर्बी वा तकफियानिल मुहिम्मा मीन उमूरी वा तक्जिया अन्नी दय्नी वा तुईरनी मीनल फकरी वा तुजीरनी मीनल फाकाती वा तुगनियानी अनिल मस–अलाती इलल मखलूकीना वा तकफियनी हम्मा मन अखाफु हम्माहू वा ‘उसरा मन अखाफू ‘उसराहू वा हुजूनता मन अखाफु हुजूनातुहू वा शहरा मन अखाफु शर्राहु वा मकररा मन अखाफु मकराहु वा बागया मन अखाफु बागया मन अखाफु बागयाहु वा जौरा मन अखाफु जौराहू वा सुल्ताना मन अखाफु सुल्ताना-हु वा कायदा मन अखाफु कायदुहु वा मरदुराता मन अखा-फू मकदूरताहु ‘आलय्या वा तरुद्दा ‘अन्नी कायदल–कायदाती वा मकरल–मकरती.अल्लाहुम्मा मन अरादनी फा अरिदु वा मन कादानी फकीदू वा–सरीफ ‘अन्नी कायदहु वा मकरहू वा बस्साहू वा अमानियाहू वामाना’हु ‘अन्नी कायफा शी’ता वा अन्ना शी’ता. अल्लाहुम्म’अशगलहु अन्नी बि फकरीन ला तैबुराहू वा बिबाला-इन ला तस्तुरोहु वा बि फाकती’न ला तसौददुहा वा बिस्कुमिन लातू’आफीही वा जुल्लीनला तू’इजुहुओ वा बि मसानतीन ला तैबुरुहा. अल्लाहुम्म-ज्रीबबिजुल्ली नस्बा ‘अयनेयी वा अदखिल अलायहिल फकरा फि मंजिलिही वल इल्लाता वास्सुक-मां फि बदनीही हत्ता तश्गलुहु अन्नी बिशुगलीन शागिलीन ला फरागा लहू वा अनसिही ज़िक्री कमा अंसायताहू ज़िक्राका वा खुज ‘अन्नी बि समी’ही वा बसारिही वा लिसानिही वा यादिही वा रिलीही वा कल्बीही वा जमीई जवारिही वा अदखिल ‘ अलायही फि जमीई ज़ालिका’सुक्मा वा ला तशफिही हत्ता तज’ला ज़ालिका लहू शुग्लन शागि’लन बिही ’अन्नी वा अन ज़िक्री वक्फीनी वा काफिया मा ला यक्फी सिवाका फा इन्नाकल काफी ला काफिया सीवाका वा मूफा’र्रियून ला मूफा’र्रिजा सिवाका वा मुगीसुन ला मुगिसा सिवाका वा जारून ला’ईआरा सिवाका खाबा मन काना ईरूहों सिवाका वा मुगीसुहू सिवाका वा मफ्ज़ा ‘उहू इला सिवाका वा महराबोहू इला सिवाका वा मल ज–हु इला गैरिका वा मंजाहू मिन मखलूकिन गैरिका फ़ा अंता सिकाती वा रजाई वा माफ्ज़ी वा महरबी वा मालियाई वा मंजाया फबिका अस्तफ्तीहु वा बिका अस्तानीहु वा बी मोहम्मदीन वा आले मोहम्मदिन अतावज्जाहू इलायका वा अतावस्सलु वा अतशफ्फा‘हु फा अस्सालुका या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु फ़ा लकलहमदू वा लाकसशुक्रु वा इलायकल मुश्तोका वा अंतल मुस्ताआनु फा अस्सालुका या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु बी हक्की मोहम्मदिन वा आले मोहम्मदिन अंतुस्सल्लिया अला मोहम्मदीन वा आले मोहम्मदिन वा अन तकशिफा अन्नी गम्मी वा हम्मी वा करबी फि मकामी हाजा कमा कशाफा ‘अन नबीयिका हम्माहू वा गम्माहू वा करबाहू वा कफायताहू हाउला अदुवविही फक़शिफ ‘अन्नी कमा काशफ्ता अन्हु वा फर्रीज ‘अन्नी कमा फक़शिफ ‘अन्नी कमा काशफ्ता अन्हु वा फर्रीज ‘अन्नी कमा फर्रजता ‘अन्हू वक्फीनी कमा कफायताहु वासरीफ ‘अन्नी हाउल मां अखाफु हाउलाहो वा मां-उनाता मां अखाफू मांउनतहो वा हम्मा मां अखाफू हम्महू बिला मां-उनातीं ‘अला नफसी मिन ज़ालिका वासरीफनी बिकाज़ा- इहवा-आई वा किफायती मां अहम्मनी हम्मूहू मिन अमरी आखिरती वा दुन्याया या अमिरल-मुमिनीना वा या आबा ‘ अब्दिल्लाही ‘अलायका मिन सलामुल लाही आबादन मां बकीतु वा बकीअल्लाहु वन्नाहारू वा ला अइ’अलाहुल्फाहु अस्खिरल ‘अहदि मिन जियारतीकुम्मा वा ला फर्राकल्लाहू बैनी वाबैना-कुमा. अल्लाहुम्मा अह्यीनी हय्याता मोहम्मदीन वा जुर्रियातिहीम वा अमित्नी ममाताहुम वा तवफ्फनी ‘अला मिल्लतिहीम वहशुर्णी फि जुम्रतिहिम वा ला तुफर्रिक बैनी वा बैनाहुम तरफता आयनीन आबादन फिद्दून्या वल आखिराती या अमीरल मोमिनिन वा या अबा आब्दल्लाही अतयतुकुमा ज़ा-इरन वा मुतावसीलन इलाल्लाही रब्बी वा रब्बीकुमास वा मूतावज्जिहान इलाए बिकुमा मुस्तश्फियान बिकूमा इलाल्लाही ता’ला फि हैअती हजीही फा- इशफाआ फा इन्ना फकुम्मा ’इंदल्ला-हिल्मकामल महमूदा वल ईआहल वहीया वल मंजीलर-अफीया वलवसी’लतैनी आ निकालीबू’ अंकुम्मा मुनतजीरान लिलानज्जुजिल हाजाति वा क़ज़ा-इहा वा नजाहिहा मिनाल्लाही बी शफा ‘अतिकुमा लिलाल्लाही फि ज़ालिका फला अखीबु वलायकूनी मुनालबी मुंकलीबन खाइबन खासिरन बल याकूनु मुंकलाबन राजीहन मुफलिहन मुंजिहन मुस्तजाबन बिकज़ा-ई जमीई हवा-इजी वा तशफ्फन आले इल्लाह इंकलाब्तु ‘अला मां–शा–अल्लाहु वा ला हुला वा ला कुव्वता इल्ला बिल्लाही मुफव्विजन अमरी इलल्लाही मुल्जी-अन ज़हरी इल्लाही मुतावक्किलन ‘अल्लाहनी वा अकूलू हस्बियाल्ला वा कफ़ा समी’अल्लाहु ली मन दा’आ लायसा ली वा रा-अल्लाही वा वारा-अकुम या सादाती मुनतहा माशाआ रब्बी काना वा मां लम याशा लम याकून वा ला हाउला वा ला कुववता इल्ला बिल्लाही अस्तउदी’उकुमल्लाह वा ला जा’आलहुल्लाहु आखिरल ‘अहदी मिन्नी इलायकुम्मा इंसरफ्तु या साय्यिदी या अमीरूल-मोमिनिना वा मौलाया वा अंता या आबा ‘अब्दिल्लाही या साय्यिदि वा सलामी ‘अलयकुम्मा मुत्तसिलुन मत्ता‘सलललयलु वन्नाहारु वासिलुन जालिका इलायकुमा गयरा मयोजूबिन ‘अंकुमा सलामी इंशा-अल्लाहु वा अस-अलुहु बी हक्किकुमा अन्य्यशा-आ ज़ालिक वा यफ’अला फ़ा इन्नाहू हमीदुन‘माईद इंकलाब्तू या साय्यिदी ‘अंकुमा ता-ईबन ‘आ-ईबन हामीदन लिल्लाही शाकिरन राईयांन लील इलाबती गायरा आयिसिन वा ला कानितीन आ-ईबन ‘आ-इदन रजी’अन इला जियारतीकुमा गयरा रागिबीन ‘अंकुमा वा ला ‘मिन जियारतीकुमाबल राजिउन ‘ आ-इदून इंशा-अल्लाहू वा ला हाऊला वा ला कुव्वता इल्ला बिल्लाही या सादाती रगिब्तू इलायकुम्मा वा इला जियारतिकुमा बा’दा अन जा़हिदा फीकुमा वा फि जियारतिकुमा अहलुद्दुन्या फा ला खय्याब अनियल्लाहु मा रायौतु वा मा अम्मलतु फि जियारतिकुमा इन्नाहू करीबून मुईब।

Ziyarat e Ashura in Hindi

Ziyarat e Ashura Ke Baad Ki Dua Credit: Syed Johar Abbas (PATNA, BIHAR)

One thought on “Ziyarat e Ashura Ke Baad Ki Dua: Dua e Alqama, Dua e Safwan in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *