al fatiha sura

Surah

Surah Fatiha In Hindi, Alhamdu Sharif Hindi Mai, Al Fatiha Sura

Surah Fatiha In Hindi बिस्मिल्ला-हिर्रहमा-निर्रहीम Surah Fatiha In Hindi अलहम्दो लिल्लाहे रब्बिल आलामीन ० अल रहमानिर रहीम ० मालिके यौमिद्दीन

Read More