Ziarat

Ziarat e Ameenullah in Hindi | जियारत ए अमीनुल्लाह

बिसमिल्ला हिर रहमानिर रहीम

अस्सलामों अलायका या अमीनल लाहे फि अर्जेही वा हुज्जतहु अला एबादेही अस्सलामो अलयका या अमीरल मोमेनीना अश–हदो अन्नका जाहद्ता फिल-लाहे हक्का जेहादेही वा अमिलता बेकेताबेही वत तबा–ता सोनाना नबीय्येही सल्लाल लाहो अलायहे वा आलेेही हत्ता दा-एकल लाहों इला जेवारेही फकाबाजाका इलायहे बे – इख्तेयारेही वा अलजामा आ – दा – एकल हुज्जता मा – अ’मालका मेनल होजाजिल बालेगाते अला जमी-ए ‘ खालकेही अल्लाहुम्मा फज – अल नफ्सी मुत्मा-इन्नतन बेकदरेका राजेयतन बेकजा-एका मौला-अतन बेजिकरेका वा दो-आए-का मोहिब्बतन लेसाफ्वाता अवलेया-एका महबूबतन फि अर्जेका वा समा-एका साबेरतन अला नोजूले बलाए-एका शाकेरतन लेफावाजेले ना’-मा-एका जाकेरतन लेसवाबेगै अला-एका मुशतकतन इला फरहते लिका-एका मोताजावेदातान लित-तकवा लेयावमे जज़ाआ- एका मुस्तन्नतन बेसोनाने अवलेया-एका मोफारेकतन ले-अखलाके आ’-दा-एका मशगूलतन अ’निद दुनिया बेहमदेका वा सना- एका.

अपने रुखसार को इमाम अ. स. के (कब्र) ज़री पर रक्खे और पढ़े !

अल्लाहुम्म इन्ना कोलूबलवी मुखबेतीना इलायका वालेहातुन वा सोबोलर रागेबीना एलायका शारे-आतुन वा आ’-लामल कासेदीना इलायका वाजेहातुन वा अफ- ईदातल आरेफीना मिनका फाज़ि-आतुन वा अस्वातद दाईना इलाका सा-ईदातुन वा अब्वाबल ईजाबाते लाहुम मोफत्ताहतुन वा दा–वता मन नाजाका मुस्तजाबतुन वा तबाता मन अनाबा इलायका मकबुलातुन वा अबराता मन बका मीन खौफेका मरहूमतुन वल इगहासता लेमानिस-तगासा बेका मवजूदातून वल ई-अनाता लेमानिस-ता-आना बिका मबजूलातुन वा ईदातेका ले-ईबादेका मुंजाजतु वा ज़लाला मानिस तकालका मोकालातुन वा आ’-मालल आ’-मेलीना लदायका महफूजातुन वा अरजाकका इलाल खाला-इक मिन लदूंका नाजेलातून वा अववा- एदल मजीदे एलायहिम वासेलातुन वा जोनूबल मुस्तगरिफिना मगफूरातुन वा हवाए-ज खालकेका इंदका मक्जियातून वा जावा-एज़ा सा-एलीना इंदाका मोवफ्फरातुन वा अवा-एदल मजीदे वा मावा-एदल मुस्तत – एमीना मो-अद्दातुन वा मनाहेला जीमा-ए मुत्रा-अतुन अल्लाहुम्मा फस-तजीब दो-आ-ए वक-बल साना-ए वज-मां-बेनी वा बैना अवल्या-ए बहके मोहम्मदीन वा अलियिन वा फातेमतल वल हसने वल हुसैने इनका वालियों ना-मां ए वा मुनतह मोनाया वा ग़यतो रजा – ए फि मुंकलबे वा मसवाया

क़िताब कामिल अल ज़ियारत में नीचे लिखें हुए जुमलों का इज़ाफा है !

अंता इलाही वा साय्येदी वा मौलाया इगफिर ली- अवलेया – एना वा कुफ्फा अन्ना आ’-दा-ना वाशगलहुम अन आजाना वा अज़हिर कलेमतल हक्के वज- अल्हल उल्या वा अधीज़ कलेमातल बातेली वज-अलहस सुफला इन्नाका अला कुल्ले शाय-ईन कदीर.

 

Credit: Syed Johar Abbas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *