Ziarat e Warisa in Hindi, ज़ियारते वारिसा

Ziarat e Warisa in Hindi

Ziarat e Warisa in Hindi

Ziarat e Warisa in Hindi: ज़ियारते वारिसा ज़ियारत पढता हूँ इमाम हुसैन अ.स की कुर-बतन इलल्लाह।

बिसमिल्ला हिर रहमानिर रहीम: अस्सलामु अलै-क या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका यब-न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु । अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफवतिल्लाहि, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन्नबियिल्लाहि, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीमा खलीलिल्लाहि, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा अलिययन अमीरिल मुमिनीन वलिययिल्लाह,

अस्सलामु अलैका यब-न मुहम्मदिनिल मुस्तफा, अस्सलामु अलैका यब-न फातिमतज्जहरा, अस्सलामु अलैका यब-न खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि वब्ना सारिही वल वितल मौतूरा अश्हदु अन्नका कद अकम्तस्सलाता व आतैतज्ज़काता वअमरता बिल मारूफि व नहैता अनिल मुनकरि व अतैतल्लाहु व रसूलहु हत्ता आताकल यकीन, फ़लानल्लाहु उम्मतन कतलत्का व लानल्लाहु उम्मतन जलमत्का व लानल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरजियत बिही या मौलाया या अबा अबदल्लाह,

अश्हदु अन्नका कुन्ता नूरन फ़िल अस्लाबिश्शामिखति वल अरहामिल मुतहहरह, लम तुनजिसकल जाहिलिय्यतु बिअन्जासिहा वलम तुलबिस्का मिम मुद लहिम्माति सियाबिहा व अश्हद् अन्नका मिन दुआइमिद्दी-न व अर-कानिल मूमिनी-न व अश्हद् अन्नकल इमामुल बररुत्तकिय्युर रज़िय्यज्जकिय्युल हादिल महदिय्यु व अश्हदु अन्नल अइम्मता मिन वुलदिका कलिमतुत्तक्वा व आलामुल हुदा वल वुर्वतुल वुस्का वल हुज्जतु अला अहलिदुनिया व उहिदुल्लाहा व मलाइकतिही व अमबियाइअहु व रुसुलहु,

इन्नी बिकम मूमिनुन व बि-इयाबिकुम मूमिनुन बिशराइयी दीनी व खवातीमी अमली व कलबी लिकलबिकम सिलमन व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबिउन सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अर्वाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गाइबिकुम व अला ज़ाहिरुकुम व अला बातिनिकुम।

Other Posts:


NAHJUL BALAGHA

One thought on “Ziarat e Warisa in Hindi, ज़ियारते वारिसा

  • August 1, 2021 at 8:44 pm
    Permalink

    Ziarat e Ashura Urdu Hindi tarjuma

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *