Ziarat e Ashura in Hindi | जिय़ारत ए आशूरा

httpsayateshifa.inziyarat-e-ashura-parhne-ka-tarika

Ziarat e Ashura in Hindi


जिय़ारत ए आशूरा

बिसमिल्ला हिर रहमानिर रहीम: अस्सलाम अलैका या अबा अबदल्लाह अस्सलामु अलैका यबना रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका यबना अमीरिल मुमिनीना यबना सय्यिदिल वसिय्यीना अस्सलाम अलैका यबना फ़ातिमता सय्यिदति निसाइल आललमीन, अस्सलामु अलैका या खिया-रतल्लाहि वबना खैरतिही अस्सलामु अलैका या सारल्लाही वब्ना खिया-रतिही

सारिही वल वित्रल मौतूरा अस्सलामु अलैका या वअलल अर्वाहिल्लती हल्लत बिफिनाइका अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाही अबदम माबकीतु व बकियल्लैलु वन्नहारु या अबा अबदल्लाही लकद अजुमतिर रजियतु व जल्लत व अजुमतिल मुसीबतु बिका अलैना व अला जमीई अहलिल इस्लाम व जल्लत व अजुमत मुसीबतुका फ़िस्समावाति अला जमीई अहलिस्समावात फलअनल्लाहु उम्मतल अस्ससत असासज्जुल्मी वल जौरि अलैकुम अहलल बैति व लअनल्लाहु उम्मतन दफ़अतकुम अन मक़ामिकुम अज़ालतकुम अन मरातिबुकुमुल्लती रत्तबकुमुल्लाहु फ़ीहा वलअनल्लाहु उम्मतन क़तलक्कुम वलअनल्लाहुल मुमहहिदीना लहुम बित्तमकीनि मिन कितालिकुम बरिअतु इलल्लाहि व इलैकुम मिन्हुम व मिन अश्याइहिम व अत्बाइहिम व औलियाइहिम या अबा अबदल्लाहि इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुल लिमन हारबकुम इला यौमिल कियामह वलअनल्लाहु आला जियादि व आला मरवाना वलअनल्लाहु बनी उमय्यतन कातिबतन व लअनल्लाहुबना मरजानता व लअनल्लाहु शिमरन व

लअनल्लाहु उम्मतन अस्रजत व अलजमत व तनक्क़बत लिकितालिका बिअबी अन्ता व उम्मी लकद अजुमा मुसाबी बि-क फअस्अलुल्लाहल्लज़ी अकरमा मकामका व अकरमनी बिका अंयुर्जकनी तलबा सारिका मआ इमामि मन्सूरिन मिन अहलि बैति मुहम्मदिन स० अल्लाहुम्मज अलनी इन्दका वजीहन बिल हुसैनि फिदुनिया वल आखिरति या अबा अबदल्लाहि इन्नी अतकररबु इलल्लाहि व इला रसूलिही वइला अमीरिल मुमिनीना वइला फातिमता वइलल हसनि वइलैका बिमुवालातिका वबिल बराअति मिम्मन क़ातलका व नसबा लकल हरबा वबिल बराअति मिम्मन अस्ससा असासज्जुल्मी वल जौरि अलैकुम वअबरउ इलल्लाही वइला रसूलिही मिम्मन अस्ससा असासा ज़ालिका वबना अलैहि बुन्यानहु वजरा फी जलमही व जौरिही अलैकुम अला अशयाइकुम बरिअत इलल्लाही वइलैकुम मिन्हुम वअतकररबु इलल्लाही सुम्मा इलैकुम बिमुवालातिकुम व मुवालाति वलिय्युकुम व बिल बराअति मिन आदाइकुम वन्नसिबीना लकुमुल हरबा व बिलबराअति मिन अश्याइहिम व अत्बाइहिम इन्नी सिलमुन

लिमन सालमकुम व हरबुल लिमन हारबकुम व वलिय्युल लिमन वालाकुम व अदुवुल लिमन आदाकुम फस्अलुल्लाहल्लज़ी अकरमनी बिमअरिफतिकुम वमअरिफ़ति औलियाइकुम वरज़कनल बराअता मिन आदाइकुम अंय यजअलनी मअकुम फिदुनिया वल आखिरह, व अंय युसब्बिता ली इन्दकुम क़दमा सिदकिन फिदुनिया वल आखिरह, व अस्अलुहु अंय युबल्लिगनल मकामल महमूदा लकुम इन्दल्लाही व अंय युर्जक़नी तलबा सारी मआ इमामिन हुदा ज़ाहिरि नातिककिन बिल हक्कि मिनकुम व अस्अलुल्लाहा बिहक्कुम व बिश्शानिल्लज़ी लकुम इन्दहु अंय युअति-यनी बिमुसाबी बिकुम अफ्ज़ला मा युअति मुसाबन बि-अ-मुसी-बतिन मुसीबतम-म आज़महा व आजमा रज़िय्यतहा फ़िल इस्लाम व फ़ी जमीइस्समावाति वल अर्ज, अल्लाहुम्मज अल्नी फी मकामी हाज़ा मिम्मन तना लुहु मिन्का सलवातुंव व रहमतुंव व मगफिरह, अल्लाहुम्मज अल महयाया मह-य मुहम्मदिंव व आलि मुहम्मदिन व ममाती ममातुन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा इन्ना हा-ज़ यौमुन

तबररकत बिही बनू उमय्यता वबनू आकिलतिल अकबादिल लईनुब्नुल लईनि अला लिसानिका व लिसानिका नबिय्यका स0 व आलिही फी कुल्लि मौतिनिन व मौकिफिन वक़फ़ा फ़ीहि नबिय्युका स0 व आलिह, व अलैहि अल्लाहुम्मल अन अबा सुफ्या-न व मुआवि-य-त व यजीदब-न मुआवि-य-त अलैहिम मिन्कल लअनता अबदल आबिदीना व हाज़ा यौमुन फ़रिहत बिही आलु ज़ियादतिन व आलु मरवाना बिकतलिहिमुल हुसैना सलवातुल्लाहि अलैह, अल्लाहुम्मा फ़ज़ाइफ़ अलैहिमुल लअना मिनका वल अज़ाबल अलीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अतकररबू इलैका फी हाज़ल यौमि वफी मौकिफी हाज़ा व अय्यामी हयाती बिल बराअति मिन्हुम वल लअनता अलैहिम व बिल मुवालाति लिनबिय्यका व आलि लिनबिय्यका अलैहि व अलैहिमुस्सलाम।

फिर सौ मर्तबा कहे: अल्लाहुम्मा अलअन अव्वला ज़ालिमिन ज़लमा हक्का मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबिइन लहु अला ज़ालि-क अल्लाहम-म अनिल इसा-बतल्लती जाहदतिल हुसैना व शायअत व बायअत व ताबअत अला कलिह, अल्लाहुम्मल-अनहम जमीआ। 

फिर सौ मर्तबा कहे: अस्सलामु अलैका या अबा अबदल्लाहि व अलल अर्वाहिल लती हल्लत बिफिनाइका अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम माबकीत व बकियल्लैल वन्नहार वला जअलहल्लाह आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैनि व अला अलिय्यबनल हुसैनि व अला अवलादिल हुसैनि व अला अस्हाबिल हुसैन।

फिर कहे: अल्लाहुम्मा खुस–स अन-त अव्वला जालिमिन बिल्लअनि मिन्नी वब्दउ बिही अव्वलन सुम्मस्सानी वस्सालिसा वरराबिआ, अल्लाहुम्मा अलअन यजीदा खामिसन वल अन उबैदल्लाहिन्ना जियादिन वबना मरजानता व उ-म-रब-न सअदिंव शिमरंव व आलि अबी सुफ्याना व आलि ज़ियादिन व आला मरवाना इला यैमिल कियामह।

फिर सज्दे में जाए और ये ज़िक्र पढ़े: अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दनश्शाकिरीना लका अला मुसाबिहिम, अल्हम्दु लिल्लाहि अला अज़ीमि रज़िय्यती अल्लाहुम्मर जुक्नी शफ़ाअतल हुसैनि यौमल वुरूदु व सब्बित ली कदमा सिदकिन इन्दका मअल हुसैनि व अस्हाबिल हुसैनिल्लज़ी बज़लू महजहुम दूनल हुसैनि अलै0 । Ziarat e Ashura in Hindi

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *