inna anzalna surah hindi mai

Surah

Inna anzalna surah in Hindi

Inna anzalna surah in Hindi बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम इन्ना अन ज़लनाहो फी लैलातिलकद्र ० वमा अदराका मा लैलातिलकद्र ० लैयला

Read More