Inna anzalna surah in Hindi, Inna anzalnahu fi laylatul qadr

Inna anzalna surah in Hindi Inna anzalna surah in Hindi बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम इन्ना अन ज़लनाहो फी लैलातिलकद्र ० वमा

Read more