Dua

Ayatul Mulk in Hindi – आयतुल मुल्क

Ayatul Mulk in Hindi

Ayatul Mulk in Hindi: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलिल्लाहुम-म मालिकल मुल्कि तूतियल मुल-क मन तशउ व तनजिउल मुल-क मिम्मन तशाउ व तु-इज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बि-यदिकल खैरु इन-न-क अला कुल्लि शइन कदीर । तूलिजुल्लै-ल फिन्नहारि व तूलिजुन्नहा-र फिल्लैलि व तुखरिजुल हय-य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यि-त मिनल हययि व तरजुकु मन तशाउ बिगैरिल हिसाब ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *