Surah

Surah Juma in Hindi | Surah Juma Hindi Mai | सूरह जुमा इन हिंदी

Surah Juma in Hindi

Surah Juma in Hindi

सूरह जुमा:

Surah Juma in Hindi: बिसमिल्ला हिर रहमानिर रहीम: युसब्बिहु लिल्लाहि माफ़िस्समावाति वमा फिल अर्ज । मलिकिल कुदूसिल अज़ीज़िल हकीम । हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उममय्यीन रसूलम मिन्हुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन कब्लु लफ़ी जलालिम मुबीनंव । व आखिरीन मिन्हुम लम्मा यल्हकू बिहिम वहुवल अज़ीजुल हकीम |

जालिका फज्लुल्लाही यू तीहि मंय्यशाउ वल्लाहु जुल फर्जलिल अज़ीम। म-स-लुल्लज़ीन हुम्मितुत्तौरा-त सुम्मा लम यहमिलूहा कमस्वल्लि हिमारि यहमिलु अस्फारा। बिअसा मसलुल कौमिल्लज़ी-न कज्जबु बि-आयातिल्लाहि वल्लाह ला-यह दिल कौमज्जालिमीन। कुल या अय्युहल्लज़ीन हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन्नासि फ़तमन्नवुल मौता इन कुन्तुम सादिकीन । वला यतमन्नौहु अबदम बिमा कद्वमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज्जालिमीन ।

कुल इन्नल मौतल लज़ी तफिररूना मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम सुम्मा तुरदूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादह, फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। या अय्युल्लज़ीन आमनू इजा नूदिया लिस्सलाति मिय्यौमिल जुमु-अति फ़सऔ इला ज़िकरिल्लाहि वजरुल बैइ, जालिकुम खैरुल्लकुम इन कुन्तुम तामलून। फ़इज़ा कुज़ियतिस्सलातु फन्तशिरू फिल अर्जि, वब तगू मिन फज्लिल्लाहि, वज्कुरुल्लाहा कसीरल लअल्लकुम तुफलिहून । वइज़ा रअव तिजारतन अव लहवा निन फज्जू इलैहा वतरकूका काइमा, कुल मा इन्दल्लाहि खैरुम मिनल्लहवि व मिनत्तिजारह, वल्लाहु खैरुर्राजिकीन।

Recent Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *